New HDS 1080P, 4K 22-Nenme No Kokuhaku: Watashi Ga Satsujinhan Desu Avi